کابل فشار قوی

تست عایقی برای کابل‌های فشارقوی تا 30 کیلوولت پس از نصب
 تست AC

با توافق بین خریدار و پیمانکار ،. مطابق با IEC 60060-3 و مطابق با مورد الف ، ب) یا ج) تست ولتاژ a.c به شرح زیر ممکن است مورداستفاده قرار گیرد:

 الف) تست به مدت 15 دقیقه با ولتاژ فاز به فاز U ، در فرکانس بین 20 هرتز تا 300 هرتز و اعمال ولتاژ بین هادی و غلاف زمین شده
ب) تست به مدت 24 ساعته با ولتاژ فاز به زمین U0 بین هادی و غلاف زمین شده
ج) تست به مدت 15 دقیقه‌ با اعمال ولتاژ موثر 3U0 و در فرکانس 0،1 بین هادی و غلاف زمین شده

تست DC

به‌عنوان یک جایگزین برای تست ac ، ولتاژ تست d.c برابر با U04 ممکن است به مدت 15 دقیقه اعمال شود. یک تست d.c. ممکن است سیستم عایق تحت آزمایش را در معرض خطر قرار دهد. در صورت امکان همان‌طور که در بالا توضیح داده شد تست a.c. باید استفاده شود.

خدمات تست:

رزومه مرتبط:

  • تست سرکابل پست آفریقا-برق تهران
  • تست تخلیه جزیی کابل 20 کیلوولت پست 400 کیلوولت بیرجند
  • تست فیدر 20 کیلوولت کبودرآهنگ توزیع نیروی برق استان همدان
  • تست خط 33 کیلوولت دانشگاه شهید چمران توزیع نیروی برق اهواز
  • تست تخلیه جزیی کابل 20 کیلوولت آزمایشگاه فشارقوی جهاد دانشگاهی
  • تست فیدر 20 کیلوولت فرودگاه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
فهرست