چهره ماندگار صنعت برق فشارقوی

دکتر سید محمد شهرتاش

دکتر  سید محمد شهرتاش عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق٬ دانشکده نفت آبادان٬ ایران٬ 1359
کارشناسی ارشد مهندسی قدرت٬ دانشگاه ٬UMIST انگلستان٬ 1364
دکترای مهندسی برق (قدرت) ٬ دانشگاه صنعتی شریف٬ ایران٬ 1374

زمينه های تخصصی

• بررسی سيستمهای قدرت
• حالتهای گذرای الکترومغناطيسی
• حفاظت شبکه های برق

افتخارات

• مدیرکل نمونه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ 1380
• معاون نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران٬ 1379
• دانش آموخته ممتاز دوره کارشناسی٬ 1359
• جوان ترین ورودی دانشگاههای کشور٬ 1354

سوابق اجرائی

• رئيس دانشگاه علم و صنعت ایران از 1380 تا 1383
• مدیرکل امور پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 1379 تا 1380
• معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران از 1376 تا 1379
• مدیرگروه قدرت دانشکده برق٬ دانشگاه علم و صنعت ایران از 1375 تا 1376
• معاون دانشکده برق٬ دانشگاه علم و صنعت ایران از 1367 تا 1369

پروژه های تحقيقاتی­ صنعتی

• بررسی و تحليل و ارائه راهکارهای کاهش اضافه ولتاژهای ناشی از کليدزنی٬ شرکت برق منطقهای باختر٬ 1387
• تحليل و ارائه راهکارهای پيشگيرانه از بروز ولتاژ بيش از حد مجاز سيم نول ٬ شرکت توزیع نيروی برق استان مرکزی٬
1387
• تدوین بسته نرم افزاری تعيين مشخصات ترانسفورماتور جریان حفاظتی و تحليل رفتار ماندگار و گذرای آن٬ شرکت
مدیریت شبکه برق ایران٬ 1387
• طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری ميزان تخليه جزیی در کابلهای فشارقوی٬ وزارت صنایع٬ 1382
• طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی و نيمه صنعتی رله خطای امپدانس بالا٬ شرکت برق منطقهای تهران٬ 1382
• بررسی زمين کردن سيستم و تاسيسات الکتریکی در معادن٬ وزارت صنایع٬ 1382
• مقایسه استانداردهای IEC ,IEEE برای طراحی سيستم زمين برای مشترکين برق٬ موسسه استاندارد و تحقيقات
صنعتی ایران٬ 1380
• تدوین بسته نرم افزاری طراحی و تحليل شبکه زمين در پستهای فشارقوی ٬ شرکتهای برق منطقهای و مشاور در
1380 ٬کشور
• تنظيمات رله های حفاظتی در شبکه برق نورد مقاطع٬ شرکت فولاد خوزستان٬ 1378
• طراحی سيستم زمين پستهای کوچک٬ شرکت برق منطقهای تهران٬ 1377
• انتخاب سطح مقطع بهينه کابلهای توزیع و فوق توزیع٬ شرکت برق منطقهای فارس٬ 1376
• حفاظت هوشمند برای شبکه برق فارس٬ شرکت برق منطقهای فارس٬ 1375
• طراحی بهينه پستهای توزیع٬ شرکت برق منطقهای مازندران٬ 1375
• بررسی اتصال زمين در شبکه نمونه توزیع٬ شرکت برق منطقهای تهران٬ 1

فهرست