تست سلامت خازن های کوپلاژ برای اولین بار در ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت تسلاپیشرو در تاریخ 1398/11/05 کارشناسان این شرکت جهت تست تجهیزات اندازه گیری مرتبط با سیستم P.D بر خط (online) به نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان مراجعه نمودند و پس از انجام تستهای ظرفیت خازنی و پاسخ فرکانسی مشخص گردید که خازن فاز U در سمت ژنراتور دچار مشکل می باشد و از آنجائیکه دستگاه P.D تنها بر روی فاز A دارای عملکرد است،لذا در اندازه گیری موجب خطا می گردد.این مهم در حالی است،که انجام این پروژه برای اولین بار در کشور صورت گرفته و این شرکت توانایی کالیبراسیون و تست خازن های سیستم پایش بر خط (online) سایر نیروگاه های کشور را دارا می باشد.
از جمله نیروگاه هایی که دارای این سیستم اندازه گیری می باشند می توان به :
1-نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
2-نیروگاه سیکل ترکیبی قم
3-نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
4-نیروگاه حرارتی رامین
5-نیروگاه نکا
6-نیروگاه گازی ری
7- نیروگاه گتوند
8-و نیروگاه شهید عباسپور اشاره کرد.

فهرست