انجام تست های دوره ای تخلیه جزئی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

تست های دوره ای تخلیه جزئی واحد های گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان توسط شرکت تسلاپیشرو با موفقیت انجام شد.

 

 

keyboard_arrow_up