مقایسه روش های تست تخلیه جزئی برای اولین بار در کشور

روش های اندازه گیری تخلیه جزئی

با تلاش گروه تحقیقات شرکت تسلا پیشرو و با همکاری آزمایشگاه فشارقوی پژوهشگاه نیرو، برای اولین بار در کشور همزمان روش های تشخیص تخلیه جزیی بر روی برخی تجهیزات فشار قوی انجام گرفت.
روش های اندازه گیری تخلیه جزئی در این تحقیقات شامل:
1-روش امواج نوری (با استفاده از دوربین کروناگرافی)
2-روش الکتریک IEC60270 (دستگاه PD CON ساخت شرکت تسلا پیشرو)
3-روش فراصوت تخلیه جزیی (مکانیاب نشتی ساخت شرکت تسلا پیشرو) می باشد.

این تست با حضور کارشناسان محترم دفتر تحقیقات برق منطقه ای تهران و در آزمایشگاه مرجع فشارقوی پژوهشگاه نیرو برای اولین بار در کشور صورت گرفت.در نتیجه ی این آزمون مشخص شد که دستگاه تست الکتریک تخلیه جزئی (PDCON) و دستگاه مکانیاب فراصوت تخلیه جزئی ساخت شرکت تسلا پیشرو توانایی شناسایی تخلیه جزئی به ترتیب داخلی و خارجی را دارا می باشد.

دوربین کروناگرافی که ساخت شرکت مادون قرمز کشور آفریقای جنوبی می باشد،قیمتی بالغ بر 60 هزار دلار دارد و می تواند تنها تخلیه از جنس کرونا و تخلیه سطحی را تشخیص دهد و دراین تست مقایسه ای مشخص گردید که در تمام حالتهایی که دوربین کرونا گرافی مقداری را نشان می دهد، دستگاه مکان یاب فراصوت تخلیه جزئی نیز همان نسبت مقدار اندازه گیری شده را نشان می دهد.
این موفقیت حاصل تلاش چندین ساله محققان این شرکت است که توانسته گره گشای صنعت بزرگ
با توجه به این که دوربین کرونا گرافی و دستگاه مکان یاب فراصوت تخلیه جزئی هر دو عملکرد یکسانی در تشخیص تخلیه جزئی کرونا و سطحی دارند میتوان مزایا و معایب هر کدام را به شرح ذیل بیان کرد:

1-دوربین کرونا گرافی

قیمت بالا (بیش از 60هزار دلار)
مدت زمان شارژ دهی بسیار پایین (کمتر از یک ساعت)
عدم تشخیص تخلیه جزئی در پشت المان تست شونده

2-دستگاه فراصوت تخلیه جزئی

قیمت بسیار مناسب (کمتر از 3 هزار دلار)
شارژ دهی بسیار بالا (بیش از 8 ساعت کارکرد مداوم)
باتوجه به بومی بودن محصول،خدمات پشتیبانی و قابلیت ارتقاء

فهرست