آزمایشگاه فشارقوی

خدمات تست:

  • برطرف کردن تخلیه جزئی های آزمایشگاه های فشارقوی (PD free)
  • احداث چاه ارث
  • طراحی و احداث قفس فارادی

رزومه مرتبط:

  • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت فن ژنراتور مشهد
  • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت سیمکاتک
  • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت مگ الکتریک
  • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
  • آزمایشگاه تخلیه جزیی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان
فهرست