کابل فشار قوی

خدمات تست:

  • تشخیص و مکان یابی تخلیه جزئی به روش آلتراسونیک
  • تست مقاومت عایقی کابل های فشار قوی
  • تست تانژانت دلتا
  • تست استقامت ولتاژ عایقی (Hipot)

رزومه مرتبط:

  • تست سرکابل پست آفریقا-برق تهران
  • تست تخلیه جزیی کابل 20 کیلوولت پست 400 کیلوولت بیرجند
  • تست فیدر 20 کیلوولت کبودرآهنگ توزیع نیروی برق استان همدان
  • تست خط 33 کیلوولت دانشگاه شهید چمران توزیع نیروی برق اهواز
  • تست تخلیه جزیی کابل 20 کیلوولت آزمایشگاه فشارقوی جهاد دانشگاهی
  • تست فیدر 20 کیلوولت فرودگاه شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان
فهرست