• انجام و تحلیل تست تخلیه جزئی به روش الکتریکی

 • تشخیص و مکان یاب تخلیه جزئی به روش آلتراسونیک

 • طراحی و اجرای آزمایشگاه فشار قوی

 • خدمات تست ترانسفورماتور فشار قوی

 • خدمات تست ژنراتور و موتور های فشارقوی

 • خدمات تست برقگیر فشارقوی

 • خدمات تست کابل و سرکابل فشار قوی

 • خدمات تست ترانسفورماتور جریان و ولتاژ فشار قوی (HVCT & HVPT)

 • تست استقامت ولتاژ عایقی (هایپات)

 • تست اندازه گیری و تحلیل تخلیه جزیی

 • تست آنالیز پاسخ فرکانسی (FRA)

 • تست اندازه گیری رطوبت ترانسفورماتور (FDS)

 • تست مکانیابی تخلیه بوشینگ ترانسفورماتور

فهرست